Konsultacje - pomoc psychologiczna

Jeśli rozmawiasz z jednym przyjacielem, drugim, trzecim i dalej czujesz, że coś jest nie tak to wtedy warto skorzystać z profesjonalnej konsultacji psychologicznej.

14.jpg

Psycholog -  Poznań

Barbara Pniewska - więcej
Kontakt tel. 691 059 123
E-mail: bpniewska @ gmail.com
 

GABINET PRYWATNY
Ul. Emilii Sczanieckiej 5A/1
--> mapa
Zapraszam głównie w poniedziałki, po wcześniejszym umówieniu się.


Jeśli szukasz profesjonalnego wsparcia psychologicznego - dobrze trafiłeś/aś!

Z kodeksu etyczno - zawodowego psychologa:

Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka.
Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.
Każdego psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa.
Pełna treść kodeksu.

Kiedy do psychologa?

  • gdy potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w rozwiązaniu aktualnego problemu
  • jeśli zaszła nagła zmiana, z którą jest Ci trudno sobie poradzić
  • kiedy masz poczucie, że ostatnio funkcjonujesz poniżej albo powyżej swoich możliwości
  • kiedy niepokoi Cię zachowanie dziecka
  • jeśli chcesz nauczyć się lepiej rozumieć siebie i innych
  • kiedy po prostu czujesz, że warto porozmawiać z psychologiem

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to najczęściej stosowana forma pomocy psychologicznej i może być udzielana tylko przez dyplomowanego psychologa.

Każdego z nas dotykają tzw. "problemy życiowe" i większość ludzi radzi sobie z nimi opierając się na swoich zasobach osobistych i społecznych. Część osób potrzebuje pomocy profesjonalnej, kiedy mają poczucie, że stanęły przed takimi problemami, jakich nie są w stanie rozwiązać (dotychczasowymi sposobami) - własne zasoby okazują się niewystarczające lub dostęp do nich jest utrudniony. Te problemy są rzeczywiste i dotyczą określonego okresu życia. Poradnictwo psychologiczne dostarcza możliwości rozpoznania swojej nowej sytuacji i doposażenia się w umiejętności potrzebne do nowego etapu rozwoju.

Poradnictwo psychologiczne koncentruje się na rozwiązaniu aktualnego problemu, dlatego z tej formy pomocy skorzystają osoby przeżywające naturalne kryzysy rozwojowe (wynikające z wieku lub roli) i kryzysy związane z nagromadzeniem sytuacji stresowych, odczuwające zagubienie w życiu osobistym lub zawodowym, doświadczające trudności przystosowawczych, a także osoby, które chcą pełnić rolę partnera, rodzica, opiekuna w sposób bardziej świadomy.

Poradnictwo obejmuje dostarczenie wiedzy, uczenie umiejętności, udzielanie wsparcia w celu odzyskania równowagi psychicznej, dobrego samopoczucia i budowania zasobów pomocnych w realizacji bieżących oraz kolejnych zadań życiowych.

Poradnictwo psychologiczne nie jest formą leczenia dla osób, u których rozpoznano zaburzenia zdrowia psychicznego (dla tej części osób wskazana jest psychoterapia lub leczenie psychiatryczne), choć może stanowić wsparcie i pomoc w radzeniu sobie z bieżącymi problemami, aktualną sytuacją życiową.

Poradnictwo psychologiczne jest pomocą krótkotrwałą - jedno do kilkanastu spotkań.

psychoedukacja

Psychoedukacja to przekazywanie wiedzy na temat psychicznego funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań.

Psychoedukacja używana i pomocna jest w:

  • leczeniu zaburzeń psychicznych, zwykle takich jak depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, inne. W tym przypadku ma ona na celu zmianę zachowań i postaw, a także naukę radzenia sobie z chorobą i zrozumienie jej.

  • wszelkiego typu trudnościach wychowawczych i trudnościach w kontaktach społecznych. Zrozumienie specyfiki rozwoju człowieka, jego myślenia i emocji, ułatwia radzenie sobie z różnymi sytuacjami, a w efekcie - nawiązywanie zdrowszych i cieplejszych relacji. Przykładem są kursy umiejętności wychowawczych dla rodziców, treningi komunikacji, warsztaty asertywności.

  • celach edukacyjnych podczas kursów szybkiego czytania i kreatywnego uczenia się

Psychoedukacja jest zwykle prowadzona w formie zajęć grupowych.

promocja zdrowia i profilaktyka

Promocja zdrowia i profilaktyka to zróżnicowane działania nakierowane na podnoszenie jakości życia i umacnianiu poczucia dobrostanu. W nowoczesnej profilaktyce wyraźne jest pozytywne definiowanie problemów, w którym nie tylko chodzi o zapobieganie, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, ale również o pomnażanie, wykorzystywanie potencjału ludzi. Programy nowej generacji zakładają podejście holistyczne i zmierzające do rozwoju pozytywnych kompetencji.

Ta forma pomocy polega na upowszechnianiu nowoczesnej wiedzy psychologicznej oraz tworzeniu i realizacji programów nastawionych na edukację zdrowotną i wspieranie rozwoju.

interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to pomoc osobom w kryzysie, czyli osobom, które w wyniku nagłego i trudnego emocjonalnie zdarzenia w swoim życiu (strata, choroba bliskiej osoby, wypadek, niepełnosprawność, ofiara przestępstwa, próba samobójcza) przeżywają ogromny stres, poczucie utraty kontroli, doświadczają niezrozumiałości swoich reakcji, bezradności oraz trudności w codziennym funkcjonowaniu. Napięcie może powodować objawy somatyczne i dezorganizację zachowania.

Interwencja kryzysowa to pomoc krótkoterminowa. Celem spotkań jest udzielenie wsparcia emocjonalnego, opracowanie indywidualnej strategii działania i zaktywizowania zasobów człowieka (indywidualnych, otoczenia społecznego, instytucji pomagających) w taki sposób, aby człowiek mógł wrócić do optymalnej w danym czasie równowagi psychologicznej. Dobrze prowadzona interwencja kryzysowa może ułatwić przetworzenie cierpienia w cenne wyposażenie na dalszą część życia.

Czasami, gdy sytuacja wymaga pomocy nagłej i interdyscyplinarnej (psychologicznej, medycznej, prawnej, socjalnej) warto skierować się do ośrodka interwencji kryzysowej (OIK) czynnego przez całą dobę. Na tej zasadzie działają także telefony zaufania. Zawsze warto skorzystać z doraźnego wsparcia, informacji lub pierwszego kontaktu z osobą pomagającą. Kryzysowy telefon zaufania 116 123. Pomoc dla dzieci i młodzieży: http://www.116111.pl/

psychoterapia

Psychoterapia (psyche - dusza, therapein - leczenie).
Jest specjalistyczną formą pomocy psychologicznej i metodą z wyboru przy leczeniu osób, u których rozpoznano zaburzenia zdrowia psychicznego.

Proces psychoterapii to bardzo intensywna i rozwojowa praca nad samym sobą, która umozliwia głębsze zrozumienie siebie, dotarcie do źródeł własnych ograniczeń, rozwój kompetencji emocjonalnych, skuteczne realizowanie własnych potrzeb i zadań życiowych. Takie przepracowanie własnej osobowości jest istotne w procesie zdrowienia, a także w rozwoju osobistym, zwłaszcza u osób, które zajmują się profesjonalnym pomaganiem innym ludziom.

Istnieje bardzo wiele nurtów i szkół psychoterapii, jednak wszystkie łączy cel - istotna, głębsza zmiana myślenia, zachowań, postaw (zmiana w strukturze osobowości).

Psychoterapia może być krótkoterminowa lub długoterminowa, indywidualna lub grupowa lub systemowa (praca z rodziną).

Niestety wciąż brakuje uregulowań prawnych (ustawy o zawodzie), co powoduje, że nie jest łatwo trafić na mądrą i bezpieczną psychoterapię. Podstawowym gwarantem bezpieczeństwa jest superwizja (konsultowanie pracy z bardziej doświadczonym psychoterapeutą).

Pomocne artykuły:
Zły terapeuta - 10 sygnałów, że musisz go zmienić.
Zdrowie psychiczne jako cel psychoterapii.
Psychoterapia - dla kogo, u kogo. Rady i przestrogi.Kim jest psycholog? (a kim nie jest)

Na szczęście mijają już czasy, w których psycholog kojarzony był tylko z Freudowską kozetką, szpitalem psychiatrycznym i mylony z lekarzem psychiatrą.
Termin psychologia pochodzi od 2 greckich słów: psyche – dusza i logos – słowo, myśl, rozumowanie. Zadaniem psychologa jest zatem zrozumienie psychiki człowieka: myślenia, zachowania, emocji, odczuć, tego czym się w życiu kieruje. Rozumienie tych aspektów stanowi podstawę do prowadzenia diagnozy i udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Psycholog - ukończył 5-letnie studia na kierunku: psychologia, w wybranych specjalnościach: psychologia kliniczna (zdrowia i choroby), psychologia edukacji, psychologia biznesu, psychologia sportu, psychologia społeczna, inne. Zawód psychologa uprawnia do prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych oraz do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia człowieka i grup osób.

Psychiatra - ukończył 6-letnie studia medyczne i specjalizację z zakresu psychiatrii, czyli diagnozowania i leczenia zaburzeń, chorób psychicznych. Tylko zawód lekarza uprawnia do stosowania farmakoterapii, wystawiania recept, zwolnień lekarskich, skierowań do szpitala.

Psychoterapeuta - prowadzi terapię osób, u których stwierdzono zaburzenia psychiczne oraz zajmuje się wspomaganiem szeroko rozumianego rozwoju osobistego. Nie każdy psycholog jest psychoterapeutą i nie każdy psychoterapeuta ma wykształcenie psychologiczne (brak uregulowań prawnych). Więcej: formy pomocy / psychoterapia.

Coach - jest trenerem, edukatorem, który przy pomocy metod związanych z psychologią, zajmuje się wspieraniem klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, osiągnięciu celu. Coaching jest metodą wspomagania rozwoju, inną od doradztwa, mentoringu czy terapii. Możliwe, że w przyszłości coaching będzie traktowany jako jedna ze specjalności w psychologii.

 Darmowy licznik odwiedzin

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz